YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI  “BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU-BEK”
ÇALIŞMA İLKELERİ 

Madde 1- Bu ilkelerin amacı yükseköğretim kurumlarında oluşturulacak olan Bologna Eşgüdüm Komisyonlarının yapılanma ve çalışma ilkelerini belirlemektir.Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın yeniden yapılandırılması için yürütülen, Bologna Süreci kapsamındaki Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS/ Diploma Eki-DE ve Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı, Sosyal Boyut konularında yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan çalışmalar bu ilkeler çerçevesinde yürütülür.

Madde 2- Bu ilkelerde geçen,
a)      Avrupa Yükseköğretim Alanı-AYA (European Higher Education Area- EHEA): Avrupa düzeyinde yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını ve yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini koruyarak, Avrupa toplumunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun, ortak referans noktalarına dayalı anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ulusal yükseköğretim sistemleri oluşturmak, yükseköğretim kurumları arasında işbirliği, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve bu sayede  yükseköğretimde Avrupa boyutunu öne çıkarmak için Bologna Sürecine dahil ülkelerin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli  ortak deklarasyonu ile başlattıkları Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasıdır.

b)      Bologna Süreci  (Bologna Process): (b) maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda “Avrupa Yükseköğretim Alanı”nı oluşturmak için 29 ülkenin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları ve 2010 yılında tamamlanmasını öngördükleri süreçtir.

c)      Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS (European Credit Transfer and Accumulation System-ECTS): Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını arttırmak ve öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrenenin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak kabul edildiği ve derslerin kredilendirildiği kredi sistemidir.

d)     Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, seviyesi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir.

e)      Tanınma (Recognition): Bir öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda geçirdiği ve başarı ile tamamladığı eğitim süresinin bir başka kurum tarafından kabul edilmesidir.

f)       Kalite Güvencesi (Quality Assurance-QA): Bir yükseköğretim kurumunun ve/veya eğitim program/programlarının Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi İlke ve Standartları kapsamında tanımlanmış iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite/performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemlerdir.

g)      Yeterlilik (Qualification): Tanınan bir yükseköğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen diploma veya sertifika türü belgedir.

h)      Öğrenme Çıktıları (Learning Outcomes): Bir öğrenim süresinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neyi bileceğinin, neyi kavrayacağının ve neyi yapabileceğinin ifade edilmesidir.

i)        Hareketlilik (Mobility): Ulusal ya da uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci, öğretim elemanları ve idari personelin çalışmalarının belli bir dönemini bulundukları şehir/ülkenin dışında devam ettirmeleridir.

j)        Öğrenci Katılımı (Student Participation): Öğrencilerin Bologna Süreci faaliyet alanları kapsamındaki süreçlerde aktif bir paydaş olarak rol almalarıdır.

k)      Sosyal Boyut (Social Dimension): Öğrenenlerin yükseköğretime erişim ve sunulan imkanlardan eşit şekilde yararlanmalarının temin edilmesidir.

l)        Türkiye Bologna İzleme Grubu: Ulusal ölçekte, Bologna Süreci kapsamındaki faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonuna destek sağlamak üzere ilgili paydaşların bir araya gelerek oluşturdukları gruptur.

m)    ADEK: Yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarında iç ve dış kalite güvence süreçlerinin eşgüdümü ve yürütülmesinden sorumlu   “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”dur.

n)      Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK: Bologna çalışmalarının yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmelerini yönlendirmek üzere, yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulan “Komisyon”dur.

Madde 3- Yükseköğretim kurumlarının, Bologna Süreci çalışma alanları doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek üzere her yükseköğretim kurumunda bir “Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK” oluşturulur.

Madde 4- BEK, her üniversitede rektörün görevlendireceği aşağıdaki daimi üyelerden oluşur:

a)      Eğitim ve/veya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı/ları

b)      ADEK Başkanı

c)      Bologna Uzmanı (var ise)

d)     AKTS/DE ve Erasmus Koordinatörü/leri

e)      Öğrenci İşleri Daire Başkanı

f)       Öğrenci Konseyi Başkanı

g)      Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler

Rektör BEK içinden bir öğretim üyesini Başkan olarak atar.

Madde 5- BEK, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve her akademik yarıyılda en az bir değerlendirme toplantısı yapar. BEK gerektiğinde üniversite birimleri düzeyinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

Madde 6- BEK’in görevleri şunlardır:

  1. Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda kurumun “Yıllık Eylem Planı”nı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak; “Kurum Raporu”nu hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na göndermek.
  2. Bologna Süreci’nin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak.
  3. Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek.
  4. Bologna Süreci’yle ilgili, Yükseköğretim Kurulu’nun, Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların (EUA, ENQA, ESU, EURASHE gibi) etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

Madde 7- Bu ilkelerin uygulanmasından ve sonuçların Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesinden üniversite rektörleri sorumludur.

Madde 8- Bu ilkeler 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanmak üzere geçerlidir.